Welkom op de Internetsite van SOWL, waar u (i) ons aanbod en onze producten kunt leren kennen, (ii) ons uw opmerkingen daarover kunt meedelen en (iii) onlinebestellingen kunt plaatsen.

Wanneer u deze Website (verder “de Site”) bezoekt en/of er gebruik van maakt, dan verklaart u zich te zullen schikken naar en gebonden te zijn door onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden en als desgevallend ook door de andere voorwaarden en regels die op de Site staan. Het gebruik van de Site en a fortiori uw voorafgaande en verplichte registratie om onlinebestellingen te kunnen plaatsen, bevestigen voor zover nodig dat u deze gebruiksvoorwaarden kent en ermee akkoord gaat. Aangezien deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd, vragen wij u geregeld de inhoud ervan te raadplegen om kennis te nemen van de eventuele veranderingen. Behoudens andersluidende berichten, zullen die wijzigingen in principe van kracht worden zodra ze op de Site zijn gepubliceerd.

Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, kunt u de Site en de daaraan gekoppelde diensten niet gebruiken.

Uitgever van de Website. Deze website wordt beheerd door SOWL n.v., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Elsensesteenweg 12 te 1050 Brussel en die BE 0888.719.344 als ondernemingsnummer heeft.

Disclaimer - Inhoud van deze Website. De Site dient op de eerste plaats om SOWL voor te stellen en om bekendheid te geven aan de door SOWL aangeboden producten en diensten.

SOWL doet zijn best om de inhoud van deze Site altijd juist en up-to-date te houden. SOWL kan echter niet garanderen dat de inhoud van deze Site altijd correct, betrouwbaar, adequaat, volledig en up-to-date is. SOWL kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor een tik‑ of andere fout of gebrek in de inhoud van de Site.

Onder voorbehoud van andersluidende dwingende wetsbepalingen die desgevallend van toepassing zijn wanneer u een consument bent, kan SOWL in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een of andere directe of indirecte schade als gevolg van een bezoek aan deze Site en/of van het gebruik of de inhoud ervan om eender welke reden, zoals – maar niet alleen – het verlies van gegevens, zelfs niet indien SOWL werd ingelicht over de mogelijkheid dat dergelijke schade zich kan voordoen.

SOWL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een zware fout die het zou hebben begaan. U stemt er overigens mee in SOWL, zijn mandatarissen, agenten en werknemers desgevallend te verdedigen en te vrijwaren tegen eender welke eis of vordering, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die zou worden ingesteld door een derde en die ontstond door of als gevolg van het feit dat u onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, eender welk ander document dat er door verwijzing deel van uitmaakt of een of andere wet of een of ander recht van die derde zou hebben geschonden.

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de Site. U verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens van andere gebruikers van de Site of van eender welke bijbehorende dienst in te zamelen of te bewaren, tenzij u daar vooraf de toestemming van de betrokkene voor hebt gekregen. Het is u trouwens ten strengste verboden substantiële delen van de Site te downloaden of te hergebruiken, of minder substantiële delen stelselmatig of geregeld te downloaden of te hergebruiken. Evenmin mag u virussen of andere technologie verspreiden, die nadelig kan zijn voor de goede werking van deze Site of voor de belangen van de andere gebruikers.

Bijzondere voorwaarden betreffende de op de Site aangeboden diensten. Enkel gebruikers die zich correct op de Site hebben ingeschreven, kunnen producten of diensten op de Site bestellen op de beschikbare wijze die ze bij het plaatsen van de bestelling kiezen. Daarvoor verwijzen we naar de algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien u consument bent en het gaat om het leveren van goederen en/of diensten die volgens uw aanwijzingen worden samengesteld, erkent u dat, eens u de bestelling hebt geplaatst, u niet het recht hebt u terug te trekken, zoals blijkt uit artikel 16 (d) van de Europese Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende de consumentenrechten en uit artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht.

Werking van deze Website. Ondanks alle middelen die SOWL aanwendt om deze Site zo goed mogelijk te laten werken, kan SOWL geen enkele garantie bieden betreffende de toegang tot en de inhoud, de beschikbaarheid en de goede werking van deze Site. SOWL kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor daden of nalatigheden van andere gebruikers, voor onderbrekingen van de beschikbaarheid of voor slechte werking van de Site, meer bepaald inzake veiligheid, ongeacht de oorzaak ervan, aangezien een en ander het gevolg kan zijn van veel factoren waarop SOWL geen vat heeft.

SOWL heeft overigens altijd en zonder opgave van redenen het recht deze Site tijdelijk of definitief niet meer ter beschikking te stellen.

In geval van betwisting over de elektronische communicatie in verband met het gebruik van deze Site (zoals het in contact treden met deze Site enz.), zullen de technische gegevens van SOWL grotere bewijskracht hebben.

Intellectuele eigendomsrechten. Deze Site en de inhoud ervan, met inbegrip van, onder meer en op niet uitputtende wijze, de (al dan niet geïnvidualiseerde) producten, teksten, grafieken, afbeeldingen, video’s, geluiden, logo’s en icoontjes, worden beschermd door het auteursrecht en/of door andere intellectuele eigendomsrechten (merken, databanken enz.) en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, gebruikt, aangepast en/of vertaald, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SOWL en/of van de desbetreffende rechthebbende. Elk gebruik dat in strijd is met deze voorwaarden, is uitdrukkelijk verboden.

Hyperlinks naar websites van derden. Op webruimten buiten het domein van het adres https://www.sowl.be en meer bepaald websites waarnaar de gebruikers kunnen worden geleid door middel van hypertextlinks, heeft SOWL geen vat. SOWL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onwettige inhoud van die websites en evenmin voor de hyperlinks die zelf naar andere websites leiden. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites op deze Site betekent geenszins dat SOWL die goedkeurt of borg staat voor de kwaliteit ervan.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke informatie die u aan SOWL meedeelt, meer bepaald wanneer u zich als gebruiker van de Site inschrijft, wordt zonder uw voorafgaande toestemming niet aan derden doorgegeven voor marketingdoeleinden. Die informatie wordt enkel gebruikt binnen het kader dat is vastgelegd door de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Die informatie wordt overigens opgeslagen en verwerkt op servers die zich in Europa bevinden en waarvan SOWL controleert of de toegang materieel en technologisch zo goed mogelijk beveiligd is. Er wordt u gevraagd de diensten en de Site van SOWL niet te gebruiken, wanneer u niet akkoord gaat met bovengenoemde Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming en met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Toepasbaar recht en bevoegde rechtsmachten. Deze Site en de uitbating en het gebruik ervan worden uitsluiten geregeld door de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de regels betreffende rechtsconflicten. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen, zijn de Franstalige rechtbanken van Brussel als enige bevoegd voor alle geschillen in verband met de toegang en/of het gebruik van deze Site. Informatie over alternatieve wijzen voor het oplossen van geschillen is te vinden via de link http://ec.europa.eu/odr/  Indien u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden of over de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming, kunt u gerust  contact opnemen met SOWL, ofwel per e-mail (hello@sowl.be) ofwel per brief aan SOWL n.v., Elsensesteenweg 12 te 1050 Brussel.